Záruka

Spoločnosť DENON vyrába vysoko kvalitné výrobky, avšak ak je zrejmé, že váš výrobok DENON vykazuje chybu, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili. Spoločnosť DENON udeľuje záruku výrobcu na dobu 2 rokov prostredníctvom autorizovaného predajcu. Váš predajca je zodpovedný za splnenie záruky a je tiež vašim kontaktným miestom.

Počas tejto záručnej lehoty ste oslobodení od nákladov na opravu vášho výrobku DENON. Všetky ďalšie nároky okrem nákladov na opravu sú vylúčené. Ak sa však zistí, že výrobok bol chybný v dôsledku nesprávneho použitia, nepriaznivého vonkajšieho vplyvu, alebo v dôsledku neoprávnenej úpravy (hardvéru aj softvéru), na náklady za opravu sa nebude vzťahovať záruka výrobcu.

Záručná lehota začína plynúť dňom predaja produktu konečnému používateľovi. Potvrdenie o nákupe musí byť predložené ako dôkaz a odovzdané vášmu predajcovi. Prednostne by ste mali dodať váš chybný výrobok predajcovi v originálnych ochranných obaloch.

Aby ste si boli istí zárukou výrobcu DENON, odporúčame, aby ste sa pred nákupom obrátili na predajcu a ubezpečili sa, že je autorizovaným predajcom DENON. Neautorizovaní predajcovia sú vylúčení zo záruky výrobcu DENON.

Ak sa na výrobok vzťahuje predĺžená záruka, obráťte sa na predajcu, ktorý ponúkol predĺženú záruku (zvyčajne v mieste predaja, kde bol produkt zakúpený).

V prípade vadných výrobkov, ktorým už platnosť záruky výrobcu DENON vypršala, vám odporúčame kontaktovať priamo predajcu, alebo niektorého z našich autorizovaných servisných partnerov.