Všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Masimo Consumer

Posledná aktualizácia: 3. apríla 2023

Naša spoločnosť Masimo Consumer poskytuje toto Všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Masimo Consumer za účelom vysvetlenia, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a inak spracúvame vaše osobné údaje, keď používate naše produkty a aplikácie, navštevujete naše podujatia, používate naše webové lokality a za účelom vysvetlenia práv, ktoré sa na vás vzťahujú podľa platných zákonov o ochrane súkromia a osobných údajov.

Je to oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti DEI Sales, Inc. a jej prevádzkových skupín, dcérskych spoločností, divízií a značiek, ako sú Boston Acoustics, Bowers & Wilkins, Classé, Definitive Technology, Denon, HEOS, Marantz, Masimo a Polk, ďalej spoločne označovaných ako „Masimo Consumer“ a tiež ako „my“, „nás“, „naše“.

V spoločnosti Masimo Consumer sa zaväzujeme chrániť a rešpektovať vaše súkromie a bezpečnosť informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „osobné údaje“. Pojmy „osobné údaje“ a „osobné informácie“ sa v tomto dokumente používajú zameniteľne). Vaše osobné údaje budú spracúvané a používané zodpovedne a okrem iného v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie a Spojeného kráľovstva o ochrane údajov (GDPR), kalifornským zákonom o ochrane súkromia (CPRA), austrálskym zákonom o ochrane súkromia, japonským zákonom o ochrane osobných údajov (APPI), čínskym zákonom o ochrane osobných údajov (PIPL) a rovnocennými požiadavkami ďalších krajín.

Týmto oznámením o ochrane osobných údajov vás informujeme o spôsobe, akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, a o vašich právach v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Upozorňujeme, že toto oznámenie obsahuje prípadné ďalšie osobitné miestne ustanovenia. Tie sú zahrnuté v bode 13.

Kontaktné údaje

Akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia a našich postupov ochrany osobných údajov je potrebné posielať e-mailom na adresu [email protected] alebo písomne nášmu koordinátorovi ochrany osobných údajov pre váš región:

Pre Ameriku, Austráliu a Nový Zéland
Masimo Americas Inc.
Attn: Director of Privacy and Data Protection
52 Discovery, Irvine, CA 92618
USA

Pre Áziu
D&M Holdings Inc.
D&M Building, 2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa,
Japan

Pre EÚ, Spojené kráľovstvo a všetky ostatné regióny
D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven
The Netherlands

Vzťahuje sa na vás toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie sa na vás vzťahuje, ak spoločnosť Masimo Consumer spracúva vaše osobné údaje. To znamená, že vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, keď:

 • navštívite našu webovú lokalitu,
 • kupujete a používate naše produkty, ktoré sa pripájajú na internet,
 • sťahujete naše aplikácie alebo náš softvér,
 • sa rozhodnete zaregistrovať svoj produkt alebo si u nás vytvoriť účet,
 • sa zapojíte do našich dotazníkov, propagačných akcií, prieskumov alebo poskytnete marketingovú odpoveď na naše motivačné aktivity,
 • si zvolíte, že od nás chcete dostávať ponuky alebo literatúru, ako sú informačné bulletiny alebo aktualizácie a ponuky produktov, alebo
 • keď nás akýmkoľvek iným spôsobom kontaktujete.

 

Deti do 16 rokov

Naše webové lokality sú určené širokej verejnosti, nie sú zacielené na deti, ani pre deti nie sú určené. Naším zámerom je však chrániť súkromie detí vo veku do 16 rokov. Ak máte 16 alebo menej rokov, musíte pred tým, ako nám poskytnete svoje osobné údaje, získať súhlas rodiča alebo poručníka. Úmyselne nezískavame, neusilujeme sa získať osobné údaje od detí, ani od nich takéto údaje nevyžadujeme.

Aké osobné údaje spoločnosť Masimo Consumer spracúva?

V rámci našich obchodných činností a poskytovania služieb môžeme spracúvať osobné údaje:

zákazníkov (potenciálnych a existujúcich) a návštevníkov webovej lokality, ako sú:

 • kontaktné údaje: meno, adresa (prípadne aj adresa spoločnosti), e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • osobné údaje: vek, rod;
 • informácie o zásielke: dodacia a fakturačná adresa, spôsob platby, číslo kreditnej alebo debetnej karty, overovacie číslo a dátum skončenia platnosti;
 • informácie o nákupe: registrácia záruky a história nákupov vrátane ceny za dopravu;
 • informácie o produkte: informácie, ktoré získame, keď používate naše produkty alebo si stiahnete náš firmvér alebo softvér, vrátane informácií o registrácii/predplatnom, nastavení produktu, sledovaní používateľských skúseností, online (neúspešnom) prihlasovaní, anonymnom profilovaní, polohe vašej krajiny a miestnom úložisku;
 • informácie o účte: vrátane prihlasovacích údajov do našich používateľských účtov vrátane vašej e-mailovej adresy a ďalších informácií, ktoré poskytujete prostredníctvom svojho účtu;
 • informácie o preferenciách a používateľovi – ako je naša komunikácia s vami, a to aj prostredníctvom chatu, história súvisiacich obchodných aktivít, informácie z prieskumov, nákupné preferencie a sťažnosti a ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť v súvislosti s používaním našich služieb;
 • automaticky generované informácie vrátane dátumových a časových pečiatok, obsahu a (pod)stránok, ktoré ste navštívili na našej webovej lokalite alebo pomocou našich aplikácií, času stráveného na každej (pod)stránke, údajov o odkazujúcich webových lokalitách a vyhľadávacích výrazov, ktoré ste použili pred vstupom, vášho operačného systému a typu prehliadača, predvoleného jazyka prehliadača, umiestnenia v sieti, verzie Flash vášho počítača, podpory JavaScriptu, rozlíšenia obrazovky a schopnosti spracovania farieb obrazovky, vašej IP adresy a vášho jedinečného ID zariadenia alebo ID používateľa.
 • Informácie zo sociálnych médií: v závislosti od toho, aké nastavenia ochrany osobných údajov ste si zvolili na rôznych platformách sociálnych médií, môžu byť spoločnosti Masimo Consumer sprostredkované určité osobné informácie o vašich online aktivitách a profiloch v sociálnych médiách, ako napr. záujmy, rodinný stav, pohlavie, používateľské meno, fotografie, príspevky, ktoré ste uverejnili. Ak si to neželáte, aktualizujte si osobné nastavenia v platformách sociálnych médií, ktoré používate.
 • Informácie tretích strán, ktoré s nami zdieľate: Ak sa rozhodnete poslať naše produkty tretej strane (napr. priateľom, rodine, do práce, ako darčeky), na splnenie požiadavky na ich zaslanie použijeme informácie, ktoré ste nám o tretej strane poskytli. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby táto tretia strana súhlasila s tým, že nám postúpite jej osobné údaje.
Používame súbory cookie?

Áno, spoločnosť Masimo Consumer používa na svojich webových lokalitách súbory cookie a podobné technológie. Na základe určitých súborov cookie spoločnosť Masimo Consumer automaticky spracúva osobné údaje. Viac informácií o súboroch cookie a podobných technológiách, ktoré používame, nájdete v našom oznámení o súboroch cookie.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na účely, ktorých cieľom je:

 • poskytovať vám naše produkty a služby;
 • aktivovať alebo registrovať určité produkty a služby alebo rozšírenie funkcií;
 • postúpenie na výskumné účely s cieľom zlepšiť naše produkty a služby;
 • optimalizovať naše produkty a služby a získať možnosť vykonávať prieskum trhu;
 • reagovať na vaše požiadavky a poskytovať vám požadované informácie a služby;
 • marketing a reklama;
 • správa našich produktov, služieb a podnikania;
 • poskytovanie služieb zákazníkom a riešenie sťažností a sporov;
 • uloženie vašich preferencií ohľadom budúcich interakcií a komunikácie zo strany spoločnosti Masimo Consumer, aby sa informácie nemuseli zhromažďovať nanovo;
 • zasielanie personalizovaných správ, prieskumov, špeciálnych ponúk a reklám, ktoré zodpovedajú vašim osobným záujmom, na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, a informácií, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom súborov cookie alebo podobných techník týkajúcich sa vášho používania webových lokalít/sociálnych médií/blogov a produktov spoločnosti Masimo Consumer;
 • informovať vás o nových produktoch a službách alebo vám ponúknuť možnosť ich testovania;
 • plnenie našich zákonných, odborných a regulačných povinností;
 • vykonávanie auditov, ako sú účtovné audity;
 • predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie;
 • obrana proti právnym nárokom alebo uplatnenie právnych nárokov;
 • v súvislosti s fúziou alebo akvizíciou;
 • zhromažďovať a poskytovať informácie požadované regulačnými orgánmi alebo súvisiace s ich vyšetrovaním.

 

Tieto účely spracovania zodpovedajú právnym dôvodom spracovania uvedeným v bode 2 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Ak neposkytnete svoje osobné údaje, môže dôjsť k nasledujúcim typom problémov.

 • Môže sa stať, že nebudeme schopní poskytovať aktualizácie produktov od spoločnosti Masimo Consumer, ktoré používate, prípadne tieto aktualizácie nemusia byť poskytnuté včas.
 • Je možné, že nebudeme môcť poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali.
 • Môže dôjsť k oneskoreniu našich služieb alebo odpovede na vašu žiadosť o poskytnutie služieb.
 • Vaše produkty Masimo Consumer nemusia fungovať tak, ako bolo zamýšľané (napr. vaše hudobné preferencie alebo preferované zdroje hudby nám umožňujú rýchlejšie povoliť určitý obsah alebo voľby pri prehrávaní hudby).
Aké sú právne základy spracúvania mojich osobných údajov?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe toho, že:

 1. ste nám na to udelili súhlas;
 2. sme s vami uzavreli zmluvu o poskytovaní našich produktov alebo služieb;
 3. máme zákonnú povinnosť spracúvať osobné údaje alebo
 4. preto, že spracúvanie vašich osobných údajov je pre nás nevyhnutné (oprávnený záujem).

 

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe toho, že ste nám na to udelili súhlas, tento môžete kedykoľvek odvolať. Spracovanie vašich osobných údajov až do odvolania vášho súhlasu zostáva zákonné.

Ak spracúvame vaše osobné údaje z dôvodu nášho oprávneného záujmu, robíme to len vtedy, ak je to nevyhnutné na vykonávanie našej činnosti.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné z hľadiska účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. V prípade niektorých osobných údajov sme viazaní zákonnými lehotami uchovávania alebo lehotami uchovávania potrebnými vzhľadom na zákonné premlčacie lehoty.

Po uplynutí lehoty uchovávania vaše osobné údaje odstránime alebo anonymizujeme, pokiaľ nemáme iný dôvod na ich uchovávanie. Vždy tak urobíme len vtedy, ak máme právny dôvod na uchovávanie týchto osobných údajov, pričom zabezpečíme, aby boli údaje prístupné len na tento konkrétny účel.

V prípade sporu medzi vami a spoločnosťou Masimo Consumer môžeme vaše osobné údaje uchovávať dlhšie.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zdieľame s/so:

 • spoločnosťami v rámci našej skupiny: Naše dcérske spoločnosti, sesterské spoločnosti a prevádzkové skupiny môžu mať prístup k vašim osobným údajom (podľa vyššie uvedeného bodu 2) na všetky účely uvedené vyššie v bode 4.
 • externými poskytovateľmi služieb/sprostredkovateľmi údajov: Tretie strany, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene. Tieto tretie strany nám asistujú pri dodávaní našich produktov (napr. poskytovatelia platobných služieb, sklady a doručovacie spoločnosti) a pomáhajú nám viesť naše podnikanie (napr. marketingové agentúry alebo hostitelia webových lokalít, platformy pre marketingovú komunikáciu, analytické systémy a systémy na podávanie správ). Pri našich aplikáciách nám poskytujú možnosť ukladať a poskytovať hudobný obsah, ktorý sa môže streamovať z našich serverov do vašich produktov Masimo Consumer.
 • Súbory cookie: Ako je uvedené vyššie a v našom oznámení o súboroch cookie, keď navštívite našu webovú lokalitu, súbory cookie a podobné značky sa zdieľajú s tretími stranami, ako sú platformy sociálnych médií a analytické spoločnosti.
 • Orgány činné v trestnom konaní/vládne orgány: Je možné, že vaše osobné údaje budeme musieť sprístupniť v rámci reakcie na predvolanie, súdny príkaz, vládne vyšetrovanie alebo za účelom dodržania iných právnych postupov či povinností
 • Pri uplatňovaní našich zákonných práv: Môže sa stať, že budeme potrebovať sprístupniť vaše osobné údaje na preukázanie alebo uplatnenie našich zákonných práv, prípadne v súvislosti s podnikovou transakciou, ako je odpredaj, fúzia, konsolidácia alebo predaj aktív, alebo v nepravdepodobnom prípade bankrotu.

 

Tretie strany budú používať vaše osobné údaje len na vyššie uvedené účely a v súlade s našimi pokynmi. Spolupracujeme len so sprostredkovateľmi, ktorí poskytujú dostatočné záruky, že uplatňujú primerané technické a organizačné opatrenia. Na zabezpečenie ochrany vašich práv máme uzavreté dohody upravujúce spôsob, akým používajú vaše údaje, aj ich vzťah so spoločnosťou Masimo Consumer.

Určité anonymné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, nebudú to však údaje, ktorými by vás bolo možné stotožniť. Môžeme napríklad zdieľať informácie o celkovom počte používateľov konkrétnej služby alebo istého produktu.

Vaše údaje nikdy nepredáme ani neprenajmeme tretím stranám. Každá komunikácia s vami bude pochádzať od spoločnosti Masimo Consumer a jej spoločností alebo značiek. Vaše údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami s cieľom umožniť im obchodovať s vami, pokiaľ to nie je v súlade so zmluvou alebo ste nám to nedovolili.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a prijímame primerané opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu, strate, nesprávnemu použitiu, neoprávnenému prístupu, nežiaducemu zverejneniu a neoprávneným zmenám. Napríklad sme zaviedli kontroly prístupu, používame vhodné systémové a sieťové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally, šifrovanie a opravy chýb, chránime prenosné zariadenia primeranými heslami a všetci naši zamestnanci sú povinní zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi ako s dôvernými.

Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme len na osoby, ktoré ho skutočne potrebujú k svojej činnosti. Osoby, ktoré spracúvajú vaše informácie, tak robia len autorizovaným spôsobom a podliehajú povinnosti mlčanlivosti. Máme tiež zavedené postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia z narušenia bezpečnosti údajov. V prípade podozrenia z narušenia bezpečnosti údajov budeme informovať vás a všetky príslušné regulačné orgány, pokiaľ nám zákon túto povinnosť ukladá.

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch. Ak sme vám poskytli (alebo ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našej lokality, zodpovedáte za zachovanie tajnosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste heslo nikomu neposkytovali.

Bez ohľadu na opatrenia, ktoré prijímame, nie je možné zaručiť 100 % zabezpečenie prenosu údajov. V dôsledku toho nemôžeme zaistiť ani zaručiť zabezpečenie informácií, ktoré nám posielate prostredníctvom internetu, e-mailu ani iných metód elektronickej komunikácie, a preto tak robíte na vlastné riziko.

Ak sa nazdávate, že vaše osobné údaje nie sú riadne zabezpečené alebo existujú náznaky ich zneužitia, prípadne máte iné otázky, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v hornej časti tohto dokumentu.

Aké sú vaše práva?

V závislosti od miesta, kde žijete, môžete v súvislosti so svojimi osobnými údajmi disponovať jedným alebo viacerými z nasledujúcich práv, ktoré podliehajú výnimkám a obmedzeniam stanoveným platnými zákonmi o ochrane údajov v krajine alebo jurisdikcii, v ktorej žijete.

 • Právo na prístup: Máte právo si od nás vyžiadať kópiu údajov, ktoré o vás uchovávame, a zistiť si podrobnosti o tom, ako ich používame. Je možné, že nebudeme môcť poskytnúť kópiu všetkých podrobností, pretože rešpektujeme aj práva a slobody iných osôb. Upozorňujeme, že pred poskytnutím požadovaných informácií vás môžeme požiadať o preukázanie totožnosti.
 • Právo na opravu: Máte právo požiadať nás o zmenu ktorýchkoľvek vašich osobných údajov, ktoré považujete za neúplné alebo nepresné.
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. Tiež nás môžete kedykoľvek požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje na marketingové účely. Ak tak urobíte, prestaneme používať vaše osobné údaje na takéto účely. Ak podáte námietku, nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje na tomto základe na iné účely vychádzajúce z našich oprávnených záujmov, pokiaľ nebudeme mať presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie. Upozorňujeme, že ak nebudeme môcť spracúvať potrebné osobné údaje na tento účel, môže sa stať, že nebudeme schopní poskytovať určité služby alebo výhody.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo nás požiadať o (dočasné) zastavenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad vtedy, keď overujeme správnosť vašich osobných údajov.
 • Právo na zabudnutie / právo na vymazanie: Máte právo nás požiadať o vymazanie alebo zničenie vašich osobných údajov. V prípade, že sme povinní uchovávať určité osobné údaje na základe zákonných alebo regulačných povinností, alebo ak ich zničenie nie je možné z technického hľadiska, nemusíme vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na prenosnosť údajov: Môžete mať právo požiadať o prenos vašich osobných údajov tretej strane, ktorú si vyberiete. Toto právo možno uplatniť len vtedy, ak ste nám poskytli osobné údaje a ak tieto údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s vami.
 • Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Po odvolaní vášho súhlasu spracovanie údajov čo najskôr ukončíme. Odvolanie vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu. Odvolanie vášho súhlasu by mohlo ovplyvniť aj poskytovanie našich produktov a služieb, ako je uvedené v bodoch 4 a 5 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
 • Práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania: Máte právo nepodrobiť sa rozhodnutiu vychádzajúcemu výlučne z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a nesúhlasíte s jeho výsledkom, môžete nás požiadať o preskúmanie rozhodnutia.

 

Upozorňujeme, že vaše práva a vašu žiadosť o ich uplatnenie budeme musieť porovnať s našimi právami a povinnosťami spracúvať vaše osobné údaje a chrániť práva a slobody iných osôb.

Žiadosti a sťažnosti môžete zasielať na adresu [email protected]

V prípade žiadosti vás prosíme, aby ste:

 1. uviedli svoje meno a kontaktné údaje relevantné z hľadiska vašej žiadosti;
 2. bližšie určili typ príslušných osobných údajov;
 3. pokiaľ je to dokázateľne možné, uviedli dátový systém, v ktorom sú pravdepodobne uložené osobné údaje;
 4. predložili doklad totožnosti a
 5. v prípade žiadosti o opravu uviedli dôvody, pre ktoré sú osobné údaje nesprávne alebo neúplné, spôsob ich opravy či doplnenia.

 

Do štyroch týždňov po prijatí žiadosti alebo námietky vás budeme písomne alebo e-mailom informovať o (i) opatreniach, ktoré spoločnosť Masimo Consumer v rámci svojej reakcie prijala alebo prijme, alebo (ii) o konečnom dátume, kedy budete informovaní o stanovisku spoločnosti Masimo Consumer k vašej žiadosti, pričom tento dátum nepresiahne osem týždňov od prijatia vašej žiadosti, pokiaľ sa vo vašej krajine alebo jurisdikcii nevyžaduje iný skorší termín.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu alebo úradu pre ochranu údajov, ktorý sa vzťahuje na vašu krajinu alebo jurisdikciu.

Cielená reklama

Spolupracujeme s tretími stranami, ako sú reklamné siete, odbytoví partneri, mobilné reklamné siete, analytické a meracie služby a iné spoločnosti tretích strán, aby sme personalizovali obsah a zobrazovali reklamu na lokalitách tretích strán, napríklad v mobilných aplikáciách a online službách. S týmito externými spoločnosťami môžeme zdieľať určité informácie a používať súbory cookie, pixelové značky a iné nástroje na zhromažďovanie informácií o používaní a prehliadaní v rámci Masimo Services, ako aj na lokalitách, v aplikáciách a službách tretích strán. Môže ísť o IP adresy, informácie o polohe, ID zariadenia, súbory cookie, pixely, reklamné ID a iné identifikátory, ako aj informácie o prehliadaní. Tieto informácie používame na poskytovanie relevantnejších reklám a obsahu a na vyhodnocovanie úspešnosti týchto reklám a obsahu.

Ak sa nachádzate v USA, môžete získať viac informácií a odmietnuť prijímanie cielených reklám od zúčastnených externých reklamných sietí na adrese aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance – Digitálna reklamná aliancia). Môžete si tiež stiahnuť nástroj DAA AppChoices (youradchoices.com/appchoices) ktorý vám umožní kontrolovať reklamu založenú na záujmoch vo vašich aplikáciách. Okrem toho môžu používatelia v EÚ získať viac informácií na adrese youronlinechoices.eu (European Interactive Digital Advertising Alliance – Európska aliancia interaktívnej digitálnej reklamy).

Globálna kontrola súkromia (GPC) a signály Nesledovať (Do Not Track)

Globálna kontrola súkromia (GPC) je nastavenie vášho prehliadača, ktoré informuje webové lokality o vašich preferenciách týkajúcich sa ochrany súkromia (ako napríklad „nesledovať“/“nezdieľať“ alebo „odmietnuť“ zdieľanie vašich osobných údajov bez vášho súhlasu) odoslaním signálu navštívenej webovej lokalite. Naša webová lokalita pre USA je vybavená signálom GPC a rozpoznáva vaše preferencie signálu GPC. Vo väčšine prípadov je na odosielanie signálu GPC potrebné upraviť nastavenia webového prehliadača alebo pridať do webového prehliadača aplikáciu alebo rozšírenie, ktoré prehliadaču umožní odosielať signály GPC. Viac informácií o globálnej kontrole súkromia nájdete na stránke https://globalprivacycontrol.org/ 

Niektoré webové prehliadače používajú iné signály typu „Nesledovať“ (DNT), ktoré slúžia na oznámenie, že si neželáte sledovanie vašej online aktivity. Upozorňujeme, že nie všetky prehliadače ponúkajú možnosti DNT a signály DNT zatiaľ nie sú jednotné. Preto je možné, že nebudeme reagovať na všetky signály DNT.

Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Akékoľvek zmeny, ktoré v budúcnosti v tomto oznámení vykonáme, budú zverejnené na tejto stránke. Odporúčame preto občasné overenie tejto stránky, aby ste videli prípadné aktualizácie alebo zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. V prípade potreby vás budeme o všetkých významných zmenách informovať e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.

Ďalšie informácie pre osoby s pobytom v EÚ

Budú sa vaše osobné údaje prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru?

Na poskytovanie našich produktov a služieb je niekedy potrebné, aby sme vaše osobné údaje poskytli stranám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napríklad:

 • našim dcérskym a sesterským spoločnostiam, kanceláriám alebo členom skupiny;
 • našim poskytovateľom služieb alebo sprostredkovateľom údajov;
 • vám, ak máte sídlo mimo EHP, alebo
 • v prípade, že produkty alebo služby, ktoré vám poskytujeme, majú medzinárodný rozmer.

Spoločnosť Masimo Consumer môže ukladať vaše osobné údaje v cloude. To znamená, že vaše osobné údaje môže v mene spoločnosti Masimo Consumer spracúvať poskytovateľ cloudových služieb a že tieto údaje môžu byť uložené na rôznych miestach na svete. Spoločnosť Masimo Consumer využíva organizačné opatrenia a snaží sa uzatvárať s tretími stranami zmluvy na ochranu vašich osobných údajov a ukladať našim poskytovateľom cloudových služieb podobné požiadavky, ktoré nesmú byť menej reštriktívne. Z týchto požiadaviek tiež vyplýva, že vaše osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na vyššie uvedené účely.

Pri prenose vašich osobných údajov našim spoločnostiam alebo tretím stranám mimo EHP zabezpečujeme podobný stupeň ochrany osobných údajov, aký sa vyžaduje nariadením GDPR, a to uplatnením aspoň jedného z nasledujúcich bezpečnostných opatrení:

 • zodpovedajúce krajiny: Vaše osobné údaje budeme prenášať do krajín, ktoré Európska komisia označila za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, napríklad v prípade prenosu do Spojeného kráľovstva, alebo
 • schválené mechanizmy prenosu Ak vaše osobné údaje prenášame do krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti alebo v ktorej sa neuplatňujú žiadne výnimky pre osobitné prenosy, vaše osobné údaje budeme chrániť prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, dohody o prenose údajov v rámci skupiny alebo rovnocenných mechanizmov. Tie zabezpečujú, aby tretie strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, dodržiavali rovnaké normy ochrany, aké sa uplatňujú v rámci EHP. V prípade potreby prijmeme ďalšie opatrenia na zabezpečenie prenosu vašich osobných údajov.